معرفی

مشخصات فردی

فاطمه کهنی خشکبیجاری

نام - نام خانوادگی : فاطمه   کهنی خشکبیجاری

پست الکترونیکی : f.kohani@iaurasht.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی برق - الکترونیک
رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی برق - الکترونیک ( گرایش افزاره های نیمه هادی)
رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی برق - الکترونیک ( گرایش افزاره های نیمه هادی )
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه شهید بهشتی تهران

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مهندسی برق الکترونیک

محل خدمت : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی

مرتبه علمی : مربی

نوع همکاری : تمام وقت

فاطمه کهنی خشکبیجاری
فاطمه کهنی خشکبیجاری

محل خدمت :
    دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
مرتبه علمی :
    مربی
^